Master Franchise

a) Master Franchise Περιοχής

O δικαιοπάροχος (Franchisor) επιδιώκει να βρει έναν δικαιοδόχο (Franchisee) που είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο ευρύτερων περιοχών μιας χώρας.

Ο κύριος δικαιοδόχος μιας περιοχής έχει την υποχρέωση να στρατολογήσει & να διαχειριστεί πρόσθετους δικαιοδόχους. Παράλληλα συμμετέχει στη γενική ανάπτυξη της επιχείρησης στην περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχό του. Το κόστος για να γίνει κάποιος Master Franchisοr είναι σημαντικά υψηλότερo από ένα κανονικό Franchise, όμως υψηλότερο είναι και το κέρδος του, δεδομένου ότι ο κύριος δικαιοδόχος θα εισπράξει και ένα ποσοστό των τελών που καταβάλλονται από άλλους δικαιοδόχους στην περιοχή. Ο κύριος δικαιοδόχος θα συμμετάσχει επίσης στη κατάρτιση της σύμβασης Franchise.

b) Master Franchise - Εξωτερικού

Ο δικαιοπάροχος που επιθυμεί να αναπτύξει την επιχείρηση του μέσω του Franhise διεθνώς, χορηγεί σε έναν κύριο δικαιοδόχο (Master Franchisee), το δικαίωμα να αναπτύξει το Franchise σε άλλη χώρα. Ο κύριος δικαιοδόχος είναι αρμόδιος για τη στρατολόγηση άλλων υπο-δικαιοδόχων και την ανάπτυξη της επιχείρησης στην επιλεγμένη χώρα.

O δικαιοπάροχος που επιδιώκει να αναπτυχθεί διεθνώς πρέπει να έχει ένα αποδεδειγμένο αρχείο αναπτυξιακής πορείας στη χώρα του όπου καταγράφονται λεπτομερώς οι μέθοδοι λειτουργίας & ανάπτυξης που ακολουθεί. Αναμένεται από τον κύριο δικαιοδόχο να διατηρεί τα πρότυπα που έχει θέσει ο δικαιοπάροχος και η επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εγχειρίδιο.

Ο κύριος δικαιοπάροχος προσφέρει με τη σειρά του τη γνώση του για την τοπική νοοτροπία και την κατανόηση-γνώση των τοπικών κανονισμών & της τοπικής ιδιοκτησίας, πλεονεκτήματα που σε αντίθεση περίπτωση δεν θα είχε ο δικαιοπάροχος.

c) Κύριο προνόμιο - Πλησίον

Ένας επιτυχημένος διεθνώς δικαιοπάροχος επιθυμεί πρώτα από όλα να επιτύχει στη δική του χώρα ή περιοχή. Για τις άλλες χώρες-περιοχές υπεύθυνος είναι ο κύριος δικαιοδόχος ο οποίος συνεργάζεται στενά με το δικαιοπάροχο για να αναπτύξει τη χώρα ή περιοχή ευθύνης του & καταβάλλει στον δικαιοπάροχο ένα ποσοστό των δικαιωμάτων & των κερδών.

Master Franchise

Στα πλαίσια μιας σύμβασης Master Franchise χώρας ή περιοχής, η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου συστήματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη λεπτομερή γνώση αυτής της χώρας ή περιοχής. Τα πλεονεκτήματα του Master Franchise για τον κύριο δικαιοδόχο (Master Franchisee) είναι πολλά.

Εισαγωγή στην Αγορά

Ο Master Franchisor έχει ήδη αφιερώσει χρόνο για τη συλλογή πληροφοριών για τις συγκεκριμένες συνθήκες στην αγορά, τους νόμους, τις επιχειρησιακές πρακτικές και τις πηγές χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος μιας λανθασμένης απόφασης λόγω μιας ανεπαρκούς βάσης πληροφοριών μειώνεται και η είσοδος επάνω στην αγορά επιταχύνεται.

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Ο Master Franchisee είναι αρμόδιος για την ενίσχυση της επιχείρησης. Συνεισφέρει ένα μη αμελητέο ποσό χρηματοδότησης και αναλαμβάνει σε μεγάλη έκταση τους επιχειρηματικους κινδύνους προκειμένου να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί το σύστημα Franchise στις περιοχές ανάθεσης του. Σε αντάλλαγμα ο κύριος δικαιοδόχος λαμβάνει ένα μερίδιο της οικονομικής επιτυχίας των υπο-δικαιοδόχων που βρίσκονται, επιλέγονται, και εκπαιδεύονται από αυτούς.

Χρόνος εργασίας που απαιτείται

Όσον αφορά στη χορήγηση των ενιαίων αδειών, οι δικαιοπάροχοι έχουν την υποχρέωση να εξετάσουν ενδελεχώς τα εχέγγυα ενός συνεργάτη σε μια ορισμένη περιοχή. Η κατάρτιση, η εμπειρία και η καταλληλότητα των κύριων δικαιοδόχων καθορίζουν μέχρι ποιο σημείο το φορτίο εργασίας των δικαιοπαρόχων μπορεί να μειωθεί και πώς το σύστημα θα αναπτυχθεί μέσα σε αυτό το έδαφος. Εάν οι κύριοι δικαιοδόχοι έχουν το πλεονέκτημα της εμπειρίας όντας ιδιοκτήτες άλλης εμπορικής επιχείρησης, μπορούν να παρέχουν συμβουλές από την αρχή και να λαμβάνουν τη βοήθεια από την κύρια έδρα μόνο όταν έχουν προβλήματα που δε λύνονται.

Ποιοτικά πρότυπα

Εάν οι δυνατότητες και η υποχρέωση των Master Franchisees αντιστοιχούν με εκείνες των δικαιοπαρόχων, είναι βέβαιο ότι και οι υπο-δικαιοδόχοι θα φθάσουν και αυτοί στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Οι διεθνώς επιτυχής συμβάσεις Franchise δίνουν μεγάλη σημασία στην επίβλεψη και την υποστήριξη των αμοιβαίων προτύπων της ποιότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, τα Master Franchise περιλαμβάνουν το σύστημα υποβολής εκθέσεων.

Άμεση επαφή

Πέρα από την συμφωνία με τους κύριους δικαιοδόυς, οι δικαιοπάροχοι έχουν την δυνατότητα άμεσης επαφής με τους υπο-δικαιοδόχους. Τέτοιες επαφές γίνονται μέσω τακτικών συνεδρίων καθώς επίσης και περιστασιακών επισκέψεων στις επιχειρήσεις. Τέτοιες συνεδριάσεις, που υπογραμμίζουν τη αξία της συμβολής των υπο-δικαιοδόχων ολόκληρο το σύστημα, έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας οικογενειακής ατμόσφαιρας. Παράγουν θετική ενέργεια και ένα αίσθημα εμπιστοσύνης που είναι χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Κυρώσεις

Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που οι κύριοι δικαιοδόχοι είναι ανίκανοι να επιτύχουν τα καθορισμένα ποιοτικά πρότυπα μέσα στις χώρες ή περιοχές τους, ακολουθώντας τις συμβουλές των εγχειριδίων σύμβασης. Εάν αυτό συμβεί, οι δικαιοπάροχοι μπορούν να λύσουν τη συνεργασία τους για να αποτρέψουν τυχόν αρνητικά αποτελέσματα σε αυτά τα εδάφη. Επίσης, αν οι δικαιοπάροχοι εντοπίσουν ένα ανεπαρκώς εκπαιδευμένο ή ακόμα και χωρίς κίνητρο δίκτυο δικαιοδόχων, έχουν το δικαίωμα να άμεσης διακοπής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτση, όσο προσεκτικά ρυθμισμένοι και αν είναι οι όροι λύσης σε μία σύμβαση Franchise, πολλά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν.
Είσοδος

Username

Password

Ξέχασα το Password!

Δωρεάν Καταχώρηση
Εταιρείας Franchise


Προωθήστε το δίκτυο Franchise
χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Εγγραφή


Νέες Εγγραφές